• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Allgemeine Geschäftsbedingungen


AGB DE
CGV FR

 

Oberrheinsand / Kies


Prüfung DIN 12620
Prüfzeugnis Moräne 5-8

 

 

Moselsand / Kies


Leistungserklärung GFB 002
Leistungserklärung GFB 003
Übereinstimmungszertifikat Alkali
BÜV Zertifikat
Materialprüfung Fremdüberwachung 2020

 

 

Konformitätszertifikat Ponts & Chaussées


Zertifizierung Ponts et Chaussees 2019 BM
Technisches Datenblatt 0-4 Mosel
Technisches Datenblatt 4-8 Mosel
Technisches Datenblatt 8-16 Mosel

 

 

Preisliste Schüttgüter


   Preisliste 2021 FR  
   Preisliste 2021 DE  

 

 

Beton


Preisliste Beton 2021
Sortenverzeichnis DE
Sortenverzeichnis FR

 

 

Deponie


Herkunftsnachweis DE
Bordereau de suivi (Musellängten)
Interne Regelung (Ausbeutung Musellängten)
Règlement d'ordre interne (Exploitation Musellängten)